aktualności RSS portalu funduszeeuropejskie.gov.pl

9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (1)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu IX – Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie 9.2.Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.09.02-IP.01-033/24

więcej »

referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

więcej

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 konsultanci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

doradztwo europejskie - pozyskiwanie dotacji unijnych - fundusze europejskie

ZEFE.ORG

rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń

Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Świadczym doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Skutecznie pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R

infolinia (+48) 814 608 814

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony